Betingelser & vilkår

Her kan du læse om vores betingelser & vilkår. Hvis du ønsker uddybning om vores betingelser & vilkår, er du velkommen til at kontakte os.

1. Gyldighed

Efterfølgende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Andersen & Stender A/S,
herefter kaldet A&S og køberen,  med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Tilbud

Salgstilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, er gældende i 30 dage, hvorefter de
anses for bortfaldet.

3. Pris

Alle priser er, såfremt andet ikke skriftligt er oplyst, i danske  kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen, som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for A&S, som ændringer i valuta-kurser,
told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

4. Betaling

4.1.     Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser.

4.2.     Såfremt betaling sker efter forfaldsdag, er A&S berettiget til at beregne renter fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 5%.

5. Ejendomsforbehold

A&S forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til A&S eller til den, A&S har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 10.

6. Levering

6.1.     Levering sker ab A&S adresse, med mindre andet er aftalt.

6.2.     Delleverancer i rimeligt omfang er såvel som over/underleverance indtil +/- 10% for produktionsordrer tilladt.

6.3.     Såfremt forsinkelse ved levering skyldes force majeure som angivet i pkt. 8.3., udskydes leveringstiden med den tid,som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder.

6.4.     A&S skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

7. Mangel og reklamation

7.1.     Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som
ordentlig forretningsbrug kræver.

7.2.     Reklamation skal ske senest 8 dage efter at fejl eller mangel er eller burde være
konstateret og senest 30 dage fra varemodtagelse.

7.3.     Efter A&S valg vil fejl eller mangel ved det solgte blive afhjulpet, eller det
solgte vil blive omleveret hurtigst muligt.

7.4.     Forandring af eller indgreb i det solgte fritager A&S for enhver forpligtelse.

7.5.     For indfarvede knapper og spænder ydes ingen garanti for farveægthed.

7.6.     A&S kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangel, som skyldes ukorrekt
montering, eller brug af monteringsmaskiner og/ eller -værktøj som ikke er
leveret af A&S, til montering af det pågældende produkt.

8. Ansvarsbegrænsning og force majeure

8.1.     Et erstatningskrav overfor A&S kan ikke overstige fakturabeløbet for den
solgte genstand.

8.2.     I intet tilfælde er A&S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre
økonomiske konsekvenstab.

8.3.     Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for A&S, såfremt de
forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer
over, såsom brand, pandemier, epidemier, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af
tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner
af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleve-
dører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8.4.     Det påhviler A&S uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom
der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 8.3.

9. Returnering

Købte og leverede varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale
og ikke udover 3 måneder fra fakturadato. Returvarer krediteres til leveringspris
– 25%. Varer, der ikke er standard lagervarer, tages ikke retur.

10. Transport af rettigheder og pligter

A&S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen
til tredjemand.

11. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.